Låna 90000 > 자유게시판

본문 바로가기


회원로그인

자유게시판

Låna 90000

페이지 정보

작성자 Tandy 작성일23-10-12 01:34 조회3,776회 댓글0건

본문

Företagsinformation
FÖRETAGSNAMN
Klara Lån Sverige AB
GÖR ANSPRÅK PÅ SIDA Gör anspråk på sida
Hanteras av
SENAST UPPDATERAD
28 november, 2022
E-POST
kundservice@klaralan.se
ADDRESS
BOX 5370 http://www.lanapengarnu.org/

Lånetyp Låneförmedlare
Belopp 2 000 kr – 150 000 kr
Ränta 6,48 % – 39,50%
Effektiv ränta 8,57 % – 289 %
Återbetalningstid 1 – 10 år
Lägsta ålder 18 år
Anslutna långivare 10 st
Utan UC? Ja*
Ansökan med BankID Ja
Betalningsanmärkningar Ja**

Du måste ha fyllt 18 år
Fast årsinkomst på minst 100 000 kr
Vara folkbokförd i Sverige
Ingen skuld hos Kronofogden
Betalningsanmärkningar accepteras
Aktiv skuld hos Kronofogden godkänns inte (här hittar du lån om du har skulder hos Kronofogden)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © fhoy.kr. All rights reserved.
상단으로

TEL. 031-544-6222 FAX. 031-544-6464 경기도 포천시 소흘읍 죽엽산로 86
대표:장금 사업자등록번호:107-46-99627 개인정보관리책임자:장금배

모바일 버전으로 보기